2.2 Groepen

Groepering

De school kent momenteel 13 groepen. De leerlingen zijn verdeeld over 11 stamgroepen. Daarnaast zijn er de Integratiegroep en de Praktijkgroep. In enkele gevallen worden er combinatieklassen gevormd, soms is er sprake van parallelklassen. De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Bij de indeling wordt geprobeerd zoveel mogelijk leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep te plaatsen. Er wordt echter niet alleen naar de leeftijd van leerlingen gekeken. Factoren als sociaal-emotionele ontwikkeling, schoolverloop basisschool en groepssamenstelling kunnen ook een rol spelen bij de plaatsing in een van de groepen. In de bovenbouw worden de leerlingen gegroepeerd naar ontwikkelingsperspectief.

Er wordt eenzelfde groepsindeling als op de basisschool gehanteerd nl. groep 1 t/m 8.
Het kan zijn dat een leerling bijvoorbeeld wel in een groep 6 zit, maar op een ander instructie-niveau werkt.
De groepen 1 t/m 2 vormen de onderbouw waarin voornamelijk aandacht wordt besteed aan het voorbereidend en aanvankelijk leren en zelfstandigheid.
De groepen 3 t/m 5 vormen de middenbouw waarin aandacht wordt besteed aan alle schoolse vakken, zelfstandigheid en werkhouding.
De Integratiegroep en de Praktijkgroep zijn voorzieningen waar extra ondersteuning wordt geboden aan specifieke doelgroep leerlingen. Zie hiervoor hoofdstuk ‘Ondersteuning voor leerlingen’.
De bovenbouw bestaat uit de groepen 6 t/m 8 waar een goede voorbereiding en passende aansluiting op het vervolgonderwijs centraal staan. Ook hier zijn alle schoolse vakken, zelfstandigheid en werkgedrag belangrijk.

De lessen worden in het algemeen in de groep aangeboden aan de leerlingen. Bij Rekenen en Lezen wordt het klassenverband –indien noodzakelijk- doorbroken door te clusteren in instructiegroepen binnen de bouwen.

Groepsgrootte

In de stamgroepen zitten gemiddeld 14-18 leerlingen. De kleutergroepen worden zo mogelijk kleiner gehouden omdat leerlingen uit deze groepen meer begeleiding nodig hebben. In de bovenbouw, waar de leerlingen zelfstandiger kunnen functioneren, zijn de groepen wat groter. Een en ander is sterk afhankelijk van de instroom van nieuwe leerlingen en de beschikbare ruimte.