5.6 Ziek melden en verlof aanvragen

Afmelding bij ziekte 

Bij ziekte van de leerling wordt de school tijdig geïnformeerd door de ouders. Ziekmelding kan per telefoon of via de mail/Parro.
Voor telefonisch contact is `s ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur de meest geschikte tijd.
 

Verlof

Voor alle verlof wat binnen de schooltijden valt moet schriftelijk toestemming gevraagd worden.
Formulieren voor het aanvragen van (extra) verlof zijn te downloaden via de website van de school. De richtlijnen voor verlof staan duidelijk omschreven op de website. 

Extra vakantieverlof buiten de vakantieregeling van de school.

Toestemming voor (extra) vakantieverlof voor de gezinsvakantie dient u minimaal 6 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school aan te vragen en mag alleen worden verleend wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het  niet mogelijk is om in één van de schoolvakanties tijdens een schooljaar twee weken aaneengesloten met het gezin op vakantie te gaan en moet er een werkgeversverklaring worden overlegd waaruit blijkt dat er géén verlof  binnen één van de officiële schoolvakanties mogelijk is.
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per jaar dient minimaal 4 weken van tevoren via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar worden ingediend.
In alle gevallen waarin u toestemming vraagt voor extra verlof moet u toestemming hebben van de leerplichtambtenaar en de directeur. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. 

Bezwaar

Een bezwaarschrift kan ingediend worden bij de directeur of de leerplichtambtenaar. Een bezwaarschrift moet worden ingediend binnen 6 weken nadat de beslissing is verzonden of overhandigd. Op www.ingrado.nl is de Leerplichtwet te raadplegen.