4.4 Kwaliteit van het onderwijs

Kwaliteitszorg

De school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning (zie bijlage) wordt de kwaliteit van het onderwijs op een systematische en effectieve wijze op het gebied van schoolontwikkeling en opbrengsten beoordeeld en verbeterd. Daarnaast wordt de kwaliteitszorg gekoppeld aan het integraal personeelsbeleid. Daardoor wordt de schoolontwikkeling geborgd waardoor de ontwikkeling van het team en de school parallel verloopt. Intern worden de leerkrachten jaarlijks middels de vaardigheidsmeter ontwikkelingsgericht geobserveerd en wordt de instructiekwaliteit gemonitord. Op school worden ook externen betrokken bij de bepaling en de beoordeling van de kwaliteit. Planmatig wordt de komende jaren de school geauditeerd. Ieder jaar wordt er een jaarplan opgesteld (o.b.v. ons schoolplan) met de verbeterdoelen. Het jaar wordt afgesloten met een jaarverslag waarin er verantwoording wordt afgelegd aan de stakeholders voor wat betreft de realisatie van de verbeterdoelen en de behaalde resultaten.

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Door risicoanalyses van opbrengsten, uitstroom naar het voortgezet onderwijs en themagericht onderzoek bepaalt de inspectie jaarlijks de kwaliteit. 

Inspectierapport dd. 15 december 2014:
“Het onderwijs op sbo Johan Seckel is op de onderzochte onderdelen op orde. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. Om die redenen blijft het Basisarrangement gehandhaafd. De inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd”.
“Er is sprake van een positieve schoolontwikkeling, goede kwaliteit van het onderwijs en hogere resultaten en uitstroom dan op grond van de populatie verwacht mag worden”. 
 Het volledige inspectierapport kunt u lezen via de website van de school onder het kopje ‘downloads / bijlagen schoolgids’. 

In het schooljaar 2023-2024 staat er een inspectiebezoek gepland.

Audit binnen stichting Aquila

Stichting Aquila houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs van haar scholen door middel  van jaarlijkse audits. De scholen ontvangen een auditrapportage over hun onderwijskwaliteit met conclusies en aanbevelingen. De audits worden uitgevoerd door opgeleide medewerkers van elke school.

Onderwijskwaliteit binnen de school

De kwaliteit van het lesgeven

Een doelgerichte en effectieve instructie is de kern van het onderwijs. Met name leerlingen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben bij leren hebben veel baat bij effectieve instructie(s). In de kern zijn de volgende thema’s van cruciaal belang voor een effectieve les: 

 • een scherp leerdoel 
 • een efficiënte en effectieve route (aanpak, werkwijze en organisatie) naar het leerdoel 
 • actieve betrokkenheid van leerlingen 
 • afstemming op verschillen 
 • het pedagogisch klimaat (de voorwaarde voor leren) 

Pedagogisch en didactisch zijn de volgende zaken van belang: 

 • respectvolle omgang, positieve persoonlijke aandacht, bevorderen van het zelfvertrouwen, complimenten geven en waar nodig corrigeren, verantwoordelijkheid, reflectie en dialoog 
 • interactief lesgeven 
 • de leerlingen betrekken bij het onderwijs 
 • onderwijs op maat geven: differentiëren in aanbod, instructie en verwerking 
 • gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend) 
 • een effectieve (directe) instructie verzorgen 
 • leerlingen zelfstandig laten samenwerken en -leren 

De leerkrachten geven instructie volgens het model Expliciete Directe Instructie. Middels de “Vaardigheidsmeter” wordt jaarlijks de instructiekwaliteit gemonitord en gestimuleerd. De afgelopen jaren is gebleken dat de basiskwaliteit op orde is. In de teamscholing wordt structureel aandacht besteed aan de ontwikkeling en het op niveau houden van de instructiekwaliteit. Nieuwe leerkrachten worden structureel begeleid in het eerste jaar. Hierin staat het lesgeven middels EDI centraal. 

Professionalisering van leerkrachten leidt tot goed onderwijs

Scholing en ontwikkeling van leerkrachten is belangrijk om de onderwijskwaliteit te ontwikkelen. Jaarlijks wordt de schoolontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten in het scholings- en ontwikkelingsplan vastgelegd en uitgevoerd. Scholing heeft een hoge prioriteit in het onderwijsbeleid van deze school.

Voor het cursusjaar 2022-2023 was de professionalisering gericht op:

 • Expliciete directe instructie (EDI)
 • Kanjer trainingen
 • Rekenspecialisme
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Teamtraining Mindset theorie

We kijken als team goed terug op deze scholing. EDI en Kanjertraining blijft ook komend schooljaar onder de aandacht. M.b.t. rekenen is de nieuwe methode volledig geïmplementeerd. Voor het monitoren van de sociaal emotionele ontwikkeling zijn we overgestapt naar Kanvas, passend bij de Kanjertraining.

Volgens de C.A.O. – PO moet er minimaal € 600,- per volledige baan beschikbaar zijn voor individuele professionalisering. Met in totaal ca. 31 fte betekent dat er € 18.600,- beschikbaar  moet zijn. In het schooljaar 2023-2024 wordt er € 40.000,- geïnvesteerd in scholing en ontwikkeling op de Johan Seckel.

Teambrede scholing:

Als team gaan we dit schooljaar starten met een driedaagse. De inhoud van de driedaagse is gericht op persoonlijk leiderschap en teambuilding. De school heeft de laatste jaren een groei doorgemaakt zowel qua leerlingaantallen als collega’s. Naast persoonlijk leiderschap en teambuilding zijn de speerpunten onderwijsinhoudelijk gericht op:

 • Wetenschap en techniek
 • Technisch en begrijpend lezen
 • Cultuur en zaakvakken

Daarnaast is er individuele scholing, onder andere kanjertraining, gedragscursussen, masteropleidingen (ondersteunend aan de speerpunten) en er zijn een aantal onderwijsassistenten die begonnen zijn met de pabo.

Onderwijskwaliteit door extra ondersteuning en begeleiding:

Door inzet van ondersteuningsvoorzieningen en ondersteuningsvormen wordt de onderwijskwaliteit voor leerlingen verhoogd met als doel het behalen van het ontwikkelingsperspectief.
Dit kunt u uitgebreid lezen in het hoofdstuk ‘ondersteuning voor leerlingen’.

Monitoring Basiskwaliteit 2022-2023

Middels een genormeerde vragenlijst hebben medewerkers, de basiskwaliteit van het onderwijs geëvalueerd en beoordeeld. Deze zelfevaluatie vindt eens per twee jaar plaats.
De indicatoren hebben een directie relatie met de kwaliteitseisen van de Inspectie van het Onderwijs. Per indicator worden een aantal vragen gesteld waarvan u de gemiddelde score per indicator ziet ( score 1 – 4). De uitslag is op alle onderdelen goed te noemen en zijn er geen ontwikkelpunten.

Basiskwaliteit 2023: 

Indicatoren  Score (1-4) 
Aanbod (OP1)  3,51
Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2)  3,62
Pedagogisch en didactisch handelen (OP3)  3,56
Onderwijstijd (OP4) 3,65
Afsluiting (OP6)  3,82
Resultaten (OR1) 3,55
Sociale en maatschappelijke competenties (OR2) 3,49
Visie, ambities en doelen (SKA1) 3,55
Veiligheid (VS1) 3,68