5.3 Vrijwillige ouderbijdrage

Doel ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor activiteiten ten behoeve van de leerlingen waarvoor van rijkswege geen vergoeding wordt ontvangen. 
Deze activiteiten zijn o.a. viering christelijke feestdagen, sinterklaas, sport- en speldagen, afscheid schoolverlaters, schaatsen of zwemmen (niet het schoolzwemmen) en andere extra activiteiten. Deze bijdrage is nodig om de activiteiten te kunnen blijven bekostigen. 

Vanuit de school ontvangen de ouders bij toelating een overeenkomst ouderbijdrage. In deze overeenkomst geeft de school aan voor welke zaken zij de ouderbijdrage gebruikt en dat het gaat om een vrijwillige bijdrage. 

Bedrag ouderbijdrage

De school heeft de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op €40,- per leerling/per jaar 

Verantwoording

Een overzicht van de bestedingen wordt jaarlijks aan de Medezeggenschapsraad en de  Ouderraad overlegd en besproken.