3.3 Extra ondersteuning

Extra ondersteuning

De extra ondersteuning in de groep door de leraar zelf verzorgd. In overleg met het zorgteam kan gespecialiseerde ondersteuning ingeschakeld worden. 

Voorzieningen:

 • Jonge Risico Kinderen
 • Praktijkgroep 
 • Integratiegroep
 • Time out (S)BaO 
 • Kinderfysiotherapie Praktijk i.s.m. Fysiopraktijk de Carrousel 
 • Dyslexie behandel centrum i.s.m. verschillende organisaties 
 • Logopedie 
 • Ambulante begeleiding

Integratiegroep op de Johan Seckel
Aan de Johan Seckel is een integratiegroep verbonden. Dit gebeurt in samenwerking met het samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht afdeling Ommen. 
Doelgroep:  Leerlingen die voor een bepaalde periode specifieke ondersteuning en begeleiding nodig hebben om het werkgedrag en de sociale competenties verder te ontwikkelen.
Doelen: De leerlingen kunnen na een periode van begeleiding vanuit de integratiegroep participeren;

 • In de basisschool van herkomst  
 • In een andere basisschool 
 • In het speciaal basisonderwijs 
 • Doorstromen naar het speciaal onderwijs (bijv. de “structuurgroep”). 

Dit alles met perspectief op plaatsing binnen het regulier voortgezet onderwijs. Deze groep wordt extra ondersteund door een orthopedagoog en de intern begeleiders.  

Praktijkgroep op de Johan Seckel:
Sinds augustus 2018 is een “Praktijkgroep” aan de sbo Johan Seckel verbonden. Hierin worden leerlingen begeleid die binnen de reguliere sbo-aanpak niet voldoende ontwikkeling laten zien. In de Praktijkgroep worden ondersteuningsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht en worden de leerlingen begeleid in het bereiken van de doelen. Dit gaat langs een praktische route. Door handelend bezig te zijn, leren de leerlingen om in de toekomst te kunnen functioneren in de maatschappij. 
Doelgroep: Leerlingen die uit gaan stromen in een vorm van praktijkgericht voortgezet onderwijs. Het aanbod is sterk praktisch gericht (leren moet je doen): gericht op wonen, werken, vrije tijd.
UitstroomDe leerlingen kunnen na de Praktijkgroep uitstromen naar “praktijkgericht onderwijs”zoals pro (Praktijkonderwijs) en vso (Praktijkgericht onderwijs). Deze groep wordt extra ondersteund door een orthopedagoog, een logopedist en de intern begeleiders.  

Extra ondersteuningsvormen

 • Gedragstrainingen: Brainblocks, SOVA-training, Rots en Water, Ik leer leren
 • BOUW – training aanvankelijk lezen
 • Ambulante begeleiding taal (Kentalis)
 • Lichamelijke opvoeding groep 1 en 2 door kinderfysiotherapeut
 • Groepslogopedie in de groepen 1 t/m 3 en de Praktijkgroep
 • Beeldcoaching
 • Dramalessen (KPZ)

Specifieke expertise personeel:

 • Master (S)EN en/of Pedagogiek – (alle) leerkrachten
 • Kanjerschool / Kanjertraining(SEO) – licentie team en alle leerkrachten en onderwijsassistenten
 • Gedrag: Brainblocks (2) 
 • Gedrag: Rots en Water (3) 
 • Gedrag: SOVA training (3) 
 • Gedrag: Ik leer leren (2) 
 • JRK: Specialist jonge kind (2)
 • BOUW: Coördinator BOUW (2)
 • Beeldcoaching (1)
 • ICC – coördinatoren (2) 
 • Leescoördinatoren (2) 
 • Rekenspecialisten (3) 

Orthopedagoog

De orthopedagoog richt zich op de begeleiding en ontwikkeling van onderwijskundige zorg toegespitst op de sociaal emotionele ontwikkeling. Dat gebeurt zowel op het niveau van de individuele leerling, de groep, het schoolteam als de individuele leerkracht.
De orthopedagoog heeft de volgende taken: 

 • Onderzoek (o.a. afname WISC V, NIO)  
 • Begeleiding (o.a. onderzoek, advisering, coaching)
 • Administratie (o.a. verslaglegging, leerlingvolgsysteem en dossiervorming) 
 • Innovatie (o.a. vernieuwing, ontwikkeling en scholing) 

Orthopedagoog

Mevr. S. van Leeuwen is NVO Orthopedagoog, MSc. 

Logopedie 

Iedere nieuwe leerling, in de onderbouw, wordt in de eerste weken na plaatsing gescreend op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor en mondgedrag en auditieve vaardigheden. Als er tijdens de screening bijzonderheden opvallen, worden ouders hier schriftelijk of telefonisch van op de hoogte gebracht. Tevens worden de resultaten van de screening met de leerkracht besproken en in het leerlingvolgsysteem vermeld. Logopedie vindt individueel maar ook in groepsverband plaats. 
Ieder half jaar bespreekt de logopedist met ouders en leerkracht het handelingsplan. Tijdens de gespreksavonden en rapportbesprekingen hebben de ouders de gelegenheid om met de logopedist te praten. De logopedist bespreekt de opbrengsten jaarlijks met het zorgteam. Natuurlijk is er ook tussendoor contact mogelijk tussen ouders en logopedist.  

Logopedist 

Mevr. J. Stoter
Mevr. L. Roosien-Nijenkamp
Logopediepraktijk Centrum2spraak.

Fysiotherapie 

Voor leerlingen die bewegingsproblemen hebben op het gebied van evenwicht, balvaardigheid en handvaardigheid bestaat er binnen de school de mogelijkheid dat ze fysiotherapie krijgen om hun ontwikkeling op het gebied van bewegen te stimuleren. Daarnaast heeft het een positief effect op concentratie, lezen, rekenen en schrijven. In de meeste gevallen worden de behandelingen vergoed door de zorgverzekering. Het kan zijn dat er een maximum bedrag wordt vastgesteld. U wordt aangeraden dit goed na te gaan bij de zorgverzekering. De school draagt geen verantwoordelijkheid voor de vergoeding.  Er is een geregistreerde praktijk voor kinderfysiotherapie aan de school verbonden. De school heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Fysiotherapeutisch Centrum ‘De Carrousel’ in Ommen. Dit heeft als voordeel dat er gemakkelijk kan worden overlegd met de leerkracht en andere disciplines. Ouders worden op de hoogte gebracht van de start en afsluiting van de behandeling. Nieuwe leerlingen uit groep 1-2 worden standaard door de fysiotherapeut gescreend. Wanneer dit is gebeurd, worden de ouders hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. De resultaten van de screening worden met de leerkracht besproken en in het leerlingvolgsysteem vermeld. Leerlingen uit de overige groepen worden door de leerkracht of de ouders aangemeld bij de intern begeleider. Deze neemt contact op met het fysiotherapeutisch centrum in Ommen. De fysiotherapeut bespreekt de opbrengsten jaarlijks met het zorgteam. 

Fysiotherapeut

Mevr. M. Kuik-Kamphuis.

Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie kan worden ingezet bij emotionele en sociale problemen en gedragsproblemen bij leerlingen. Psychomotorische therapie maakt gebruik van bewegingsactiviteiten en lichaamsgerichte oefeningen. De psychomotorisch therapeut helpt de leerlingen om van deze ervaringen te leren en thuis of op school te gebruiken. Leerlingen leren bijvoorbeeld aan eigen lichaamssignalen herkennen wanneer hun spanning oploopt, hun grenzen beter aanvoelen en bewaken, meer vertrouwen krijgen in hun eigen lichaam of hun sociale vaardigheden in te zetten. De PMT kan individueel gegeven worden of in (klein) groepsverband. PMT is niet voor iedere leerling geschikt. Of een leerling in aanmerking komt, wordt besproken binnen het zorgteam en er vindt overleg plaats met de therapeut. De therapeut heeft tussendoor overleg met zorgteam, betrokken leerkracht en ouders.
Psychomotorisch therapeut
Dhr. J. van Ketel