3.5 Veiligheid

Omgaan met elkaar 

Hiervoor wordt de Kanjertraining gebruikt. De Kanjertraining wordt structureel ingezet in de hele school en geeft een gedragslijn voor het omgaan met elkaar. De afspraken van de Kanjertraining hangen op een goed zichtbare plek in de school. Er wordt van de ouders verwacht dat zij deze regels ondersteunen zodat er samen wordt gewerkt aan een veilige, gezellige en leefbare school. Leerlingen, ouders en schoolteam zijn partners in deze: er is sprake van een  pedagogisch bondgenootschap. 

 De Kanjerregels zijn: 

Alle vaste medewerkers van de school zijn opgeleide Kanjertrainers. De school is gecertificeerd als Kanjerschool.
Naast de Kanjertraining wordt aan leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben specifieke trainingen aangeboden (zie extra ondersteuning).

Gedragsregels en afspraken

Naast de Kanjertraining, de contactpersonen en de vertrouwenspersonen is een aantal  duidelijke afspraken vastgelegd op schoolniveau. Wellicht spreekt een aantal van deze afspraken voor zich, maar is het toch goed om ze te noemen en te omschrijven: 

 • Pesten of buitensluiten doe je niet!  
 • Schoppen en slaan mag niet. Ook terugschoppen en terugslaan is niet toegestaan. Vertel het de leerkracht en deze onderneemt actie. 
 • Wapens (bijvoorbeeld: messen, slagwapens, stokken e.d.) mogen absoluut niet meegenomen worden naar school. Een eerste keer wordt er overlegd met de ouders. Een volgende keer wordt de leerling geschorst en bij herhaling wordt de leerling verwijderd van de school. 
 • Wanneer een leerling iets stuk maakt van iemand anders, zorgen de ouders voor herstel of vervanging. 
 • Wanneer een leerling iets wegpakt dat van een ander is, moet het teruggegeven worden of het moet vervangen worden. De ouders worden hierover geïnformeerd. 
 • De school let op het taalgebruik. Schelden, vloeken, discriminerende opmerkingen en een grote mond horen niet thuis op school. Wordt de leerling uitgescholden of gediscrimineerd dan meldt hij/zij dit bij de leerkracht. Deze onderneemt actie. 
 • Mobiele telefoons worden onder schooltijd en in de pauzes niet gebruikt. Deze worden bewaard in het bureau van de leerkracht. Uitzondering is als de telefoon gebruikt kan worden voor lesdoeleinden. Het besluit hiervoor neemt de leerkracht. 
 • Leerlingen luisteren naar de leerkrachten en doen wat zij hen (in alle redelijkheid) opdragen. 
 • Weglopen van school is geen oplossing voor problemen. Het is onacceptabel dat leerlingen weglopen van school. Weglopen wordt gemeld en besproken met de ouders. Binnen de mogelijkheden van de school wordt in de omgeving van de school gezocht. Van ouders wordt hierin ook onmiddellijk actie verwacht. Zo nodig wordt de politie ingeschakeld. In een gesprek met ouders, leerling en directie worden afspraken gemaakt en eventueel sancties opgelegd.  
 • De computers zijn ter ondersteuning van het onderwijsleerproces. Persoonlijk gebruik van sociale media, chatrooms, agressieve spelletjes of aanstootgevende sites horen daar niet thuis. In de klas heeft de leerkracht afspraken met de leerlingen hoe de computer ingezet en gebruikt wordt. 
 • Kleding van leerlingen, stagiaires en medewerkers hoort niet aanstootgevend te zijn. In de school worden er geen petjes, mutsen, zonnebrillen en gezichtssluiers gedragen. 
 • In de gehele school wordt niet gerookt. Leerlingen mogen niet roken of zelfs rookartikelen en aanstekers in hun bezit hebben. Voor de medewerkers en de stagiaires is een aparte rookruimte buiten de school en uit het gezichtsveld van de leerlingen. 
 • De regels en afspraken die op school gelden zijn ook van kracht op weg van en naar school. Gedrag onderweg heeft uitwerking op het leren en spelen in school. Op school kunnen de leerlingen daarop aangesproken worden. 

Anti-pestprotocol

De school hanteert een ‘zerotolerantiebeleid’ met betrekking tot pesten. Middels de Kanjertraining wordt dit voor een groot deel voorkomen. De school hanteert in voorkomende gevallen een anti-pestprotocol. Leerlingen en ouders kunnen zich bij plaag- en pestgedrag altijd wenden tot de leerkracht, pleinwacht of vertrouwenspersoon binnen de school. 

Anti-pestcoördinator

De school heeft een opgeleide anti-pestcoördinator. Deze coördinator coördineert en analyseert het pestbeleid op school.
Samen met de preventiemedewerker monitoren zij de beleving van veiligheid en het welzijn van de leerlingen. De bedoeling hiervan is dat er altijd een actueel en representatief beeld is van de situatie op school en waar nodig (preventieve) interventies te nemen.
De anti-pestcoördinator is: mevrouw H. Tolhoek.

Interne contactpersonen voor leerlingen

Voor leerlingen is het soms moeilijk iemand te vinden die ze vertrouwen en met wie ze hun gedachten en gevoelens kunnen delen. De meeste leerlingen gaan naar hun ouders; anderen gaan eerst naar hun leerkracht. Soms hebben leerlingen het gevoel bij niemand terecht te kunnen. Op school zijn voor leerlingen uit de midden- en bovenbouw contactpersonen aangesteld naar wie de leerlingen in dat geval heen kunnen. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de informatie die van de leerlingen afkomstig is, want voor de contactpersonen geldt ook de plicht tot geheimhouding. Indien noodzakelijk en wenselijk worden de ouders/verzorgers en/of zorgverleners op de hoogte gesteld.

Voor de groepen 1 t/m 3 is de leerkracht aanspreekpersoon. Voor de groepen 4 t/m 8 zijn dat: mevrouw M.Stappenbelt en de heer T. Nijhuis.

Veiligheidsplan

De school heeft een veiligheidsplan waarin de fysieke- en sociale veiligheid van leerlingen beschreven en geborgd wordt. De preventiemedewerker coördineert en monitort de uitvoering van het veiligheidsplan.

Preventiemedewerker is: de heer A. Joosten

Schorsing en/of verwijdering van een leerling

Wanneer er sprake is van een ernstig incident is het mogelijk dat de school overgaat tot schorsing en/of verwijdering van een leerling en/of ouders (verzorgers) van de leerling.
Onder een ernstig incident verstaat de school: wanneer een leerling de gedragslijn buitensporig geweld aandoet (voortdurend, storend, agressief gedrag van de leerling); 

bedreigend of agressief gedrag van ouders/verzorgers van de leerling; 

Er moet gegronde vrees bestaan voor bedreiging van de veiligheid van de andere leerlingen of het personeel of de voortgang van het onderwijs.
De school vormt en bewaart een dossier over de ontstane problemen en de pogingen die problemen op te lossen teneinde de schorsing en/of verwijdering te voorkomen. Hierover wordt ook contact onderhouden met het bestuur van de school. 
Het protocol “Schorsing & Verwijderen” is op de website te vinden onder downloads.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De wet Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling verplicht, sinds mei 2012, organisaties (onderwijs) en individuele beroepsbeoefenaren te werken met deze meldcode. De school hanteert een praktisch stappenplan (protocol) waarin in vijf stappen beschreven wordt hoe te handelen wanneer huiselijk geweld of kindermishandeling wordt gesignaleerd. De school is dus wettelijk verplicht signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te melden. Het protocol is op de website te vinden onder downloads