3.1 Visie op ondersteuning leerlingen

Visie op ondersteuning leerlingen

Op school wordt een leerstofjaarklassensysteem gehanteerd. Leerlingen worden op leeftijd geplaatst in stamgroepen. De vakken taal en rekenen worden gegeven in instructiegroepen waarbij, waar noodzakelijk, groepsdoorbrekend gewerkt wordt .Er wordt per groep gedifferentieerd les gegeven volgens het concept Expliciete Directe Instructie. Er wordt gedifferentieerd in de werkopdrachten in maximaal drie subgroepen: een basisgroep, een groepje met leerlingen die zelfstandig kunnen werken en een groepje met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (verlengde instructie/begeleid uitvoeren/inoefenen van de opdrachten). In bepaalde gevallen krijgt een leerling extra ondersteuning buiten de groep (dyslexiebehandeling) of werkt een leerling in combinatie met een arrangement. De extra ondersteuning wordt gegeven aan leerlingen waar de ondersteuning in de groep onvoldoende effectief is, of op voorhand gespecialiseerde ondersteuning noodzakelijk is. De extra ondersteuning wordt in beginsel in de groep door de leraar zelf verzorgd. In overleg met het zorgteam kan gespecialiseerde ondersteuning ingeschakeld worden.