3.4 Samenvatting SchoolOndersteuningsProfiel

Wat is een SchoolOndersteuningsprofiel?

Het SchoolOndersteuningsProfiel verheldert de mate waarin wij basiszorg kunnen bieden aan onze leerlingen. Daarnaast wordt beschreven welke gespecialiseerde zorg de school -eventueel met hulp van derden- kunnen en willen leveren.

Visie

In beginsel zijn alle leerlingen welkom op de Johan Seckel. Dat is ons uitgangspunt. De school kan leerlingen basisondersteuning geven en in veel gevallen extra ondersteuning binnen de mogelijkheden en de doelen van de school. Kern hierbij is de slogan ‘onderwijs doe je samen met zicht op perspectief (VO)’. Dit betekent dat de leerling (op termijn) participeert en leert in een groep met andere leerlingen en gericht is op uitstroom en aansluiting in het voortgezet onderwijs.

Uitgangspunt is het onderwijsconcept:

Op de Johan Seckel wordt een leerstofjaarklassensysteem gehanteerd. Leerlingen worden op leeftijd geplaatst in stamgroepen. De vakken taal en rekenen worden gegeven in instructiegroepen waarbij, waar noodzakelijk, groepsdoorbrekend gewerkt wordt. Er wordt per groep gedifferentieerd instructie gegeven volgens het Expliciete Directe Instructie en differentiëren in de werkopdrachten maximaal in drie subgroepen: een basisgroep, een groepje met leerlingen die zelfstandig kunnen werken en een groepje met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (verlengde instructie / begeleid uitvoeren van de opdrachten). In bepaalde gevallen krijgt een leerling extra ondersteuning buiten de groep of werkt een leerling in combinatie met een arrangement. De extra ondersteuning wordt gegeven aan leerlingen waar de ondersteuning in de groep onvoldoende effectief is of op voorhand gespecialiseerde ondersteuning noodzakelijk is. De extra ondersteuning wordt in principe, in de groep door de leraar zelf verzorgd. In overleg met het Zorgteam kan gespecialiseerde ondersteuning ingeschakeld worden.

Basisondersteuning en extra ondersteuning:

In het schoolondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning de school biedt aan leerlingen die dat nodig hebben en welke ambities de school heeft voor de toekomst.
De Johan Seckel biedt basisondersteuning, extra ondersteuning en externe ondersteuning. Basisondersteuning wordt in de groepen door de leerkrachten geboden.
Extra ondersteuning wordt binnen de school door eigen experts uitgevoerd. U kunt hierbij denken aan logopedie, fysiotherapie, dyslexiebehandeling, beeldcoaching, Brainblocks, Bouw!, Integratiegroep, Time-out, Praktijkgroep, enz.
Externe ondersteuning wordt binnen de school door experts van buitenaf uitgevoerd. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van de ambulante dienst van de stichting Aquila, de kennis van het speciaal onderwijs en partners van de jeugdhulpverlening. Het schoolondersteuningsprofiel van de Johan Seckel is te downloaden via de website van de school en het samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht afdeling Ommen. 

In eerdere paragrafen heeft u al een aantal onderdelen van het schoolondersteuningsprofiel kunnen lezen zoals; basisondersteuning, voorzieningen en specifiek expertise personeel.

Verder kent de school een aantal onderwijsarrangementen: Aanpakken sboJohan Seckel – Didactisch, Aanpakken sbo Johan Seckel – Gedrag, een aanpak voor leerlingen met een behoefte aan fysiek-medische ondersteuning, een aanpak voor leerlingen met een behoefte aan leer- en/of ontwikkelingsondersteuning, een aanpak voor leerlingen met een behoefte aan ondersteuning in de thuissituatie en een aanpak voor leerlingen met een behoefte aan sociaal-emotionele en/of gedragsondersteuning.

Grenzen aan passend onderwijs op de Johan Seckel:

Bij de toelating;

  • wanneer er niet voldaan is aan de (wettelijke) voorwaarden van inschrijving;
  • de Johan Seckel niet of onvoldoende ingericht is op de ondersteuningsbehoefte(n) van de leerling;
  • de Johan Seckel onvoldoende passend onderwijs kan verzorgen;

Tijdens de schoolperiode;

Wij kunnen, in principe, geen onderwijs geven aan:

  • leerlingen die langdurig en/of structureel individueel onderwijs en ondersteuning nodig hebben;
  • leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de medeleerlingen;
  • leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de leraren/medewerkers;
  • leerlingen die zeer specialistische medische hulp, zorg en ondersteuning nodig hebben