2.1 Visie op onderwijs

Visie op onderwijs

De leerling gaat naar school om te leren, hier is het onderwijs op ingericht. De belangrijkste voorwaarde voor een goed leerklimaat is een veilig en vertrouwd leef- en leerklimaat .

Didactisch handelen

Een doelgerichte en effectieve instructie is de kern van het onderwijs. Leerlingen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben bij het leren, hebben veel baat bij effectieve instructie(s). De leerkrachten geven instructie volgens het model Expliciete Directe Instructie.
Het didactisch handelen is te typeren met de kernwoorden: doelgericht, (inter-)actief, expliciete directe instructie, samenwerken(d), zelfstandig en (extra) doelgerichte oefenstof.

Pedagogisch handelen

Op de Johan Seckel wordt veel waarde gehecht aan een goede en veilige leeromgeving en de opdracht om leerlingen te begeleiden in hun groei naar  volwassenheid. 
Sociaal emotionele ontwikkeling vindt op school plaats vanuit de principes van de Kanjertraining. Vanuit de basisprincipes van de Kanjertraining worden de volgende aspecten ontwikkeld: zelfstandigheid, positief zelfbeeld, leren omgaan met gevoelens, wensen en opvattingen van jezelf en van anderen, samenwerken en omgaan met conflicten, verantwoordelijkheid dragen, voor jezelf opkomen en leren rekening houden met anderen (respecteren). Deze aspecten hebben ook een directe relatie met Burgerschap.
Het pedagogisch handelen kenmerkt zich door de woorden: veiligheid, respectvol, samenwerken, zelfstandigheid en eigenaarschap.

Leren doe je samen

Samenwerken is een belangrijke vaardigheid die leerlingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Leerlingen leren met en van elkaar. Leerlingen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde manier samen in kleine veelal heterogeen samengestelde groepen. De achterliggende gedachte is dat leerlingen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. De leerlingen zijn dan actief met de leerstof bezig, ze praten er dan met elkaar over, waardoor de inhoud van de lesstof meer betekenis voor hen krijgt. Door structurele samenwerking tijdens de lessen ontwikkelen de leerlingen samenwerkingsvaardigheden. Door samen te werken leren de leerlingen in een groep elkaar beter kennen. Er ontstaat een klimaat in de klas waarin leerlingen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen.